Aanbod - De Clercq en van Doorn
3202
page,page-id-3202,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-9.4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive
icons-26

Doel

(Inter)nationaal onderzoek maakt duidelijk hoe effectief leraargedrag eruit ziet, en welke pedagogisch-didactische vaardigheden er werkelijk toe doen. Een pedagogisch-didactisch vaardige leraar:

 

werkt doelgericht en planmatig
hanteert een goede en effectieve lesopbouw
geeft gelaagde instructie
geeft persoonlijke en precieze feedback
stimuleert leerlingen om de regie te voeren over hun eigen leerproces
kan op een praktische en hanteerbare manier omgaan met verschillen tussen leerlingen; door de komst van passend onderwijs worden deze vaardigheden extra belangrijk
gebruikt regelmatig coöperatieve werkvormen
heeft inzicht in verschillende talenten van leerlingen en stimuleert ze om deze aan te boren en verder te ontwikkelen
staat met passie voor de groep, enthousiasmeert en inspireert
schept een veilig klimaat, waarin kinderen fouten mogen maken en geholpen worden om daarvan te kunnen leren
kent de do’s en dont’s van een bepaald vakgebied en weet welke didactische aanpak daarbij werkt

 

De Clercq & Van Doorn traint leraren deze vaardigheden verder te ontwikkelen met de evidence based activiteiten en strategieën uit het model Doordacht Lesgeven.

Omdat we zelf met beide benen in de onderwijspraktijk staan, is onze aanpak altijd concreet en praktisch. We garanderen dat leraren direct aan de slag kunnen met alles wat ze leren.

icons-23

Intensief Verbetertraject

De Clercq & Van Doorn werkt bij voorkeur binnen een integraal, intensief verbetertraject waarin alle leraren en specifieke vakgebieden betrokken zijn. In een intensief verbetertraject gebaseerd op de principes van Doordacht lesgeven zijn doorgaans de volgende elementen te onderscheiden:

 

Nulmeting
We werken gestructureerd en doelgericht. Startend bij de uitgangssituatie, eindigend bij het einddoel. Om een scherp beeld te krijgen van de kwaliteiten in het team, leggen we altijd een ronde compacte klassenbezoeken af. Als het traject zich toespitst op een specifiek vakgebied, maken we een uitgebreide analyse van relevante data en resultaten.

 

Veranderteam
Bij de start van het traject wordt direct een veranderteam ingesteld, met hierin minimaal de directeur, ib’er en bouwcoördinatoren. Dit veranderteam heeft een cruciale rol in de afstemming en het bewaken van de voortgang.

 

Werkgroepen
Als de focus op een specifiek vakgebied ligt, stelt de school veelal ook werkgroepen in, die uitvoerende werkzaamheden doen op deelterreinen. De werkgroepleden steunen en motiveren hun collega’s en zorgen voor afstemming binnen het team.

 

Betrokkenheid directie
De directeur heeft een cruciale rol in het traject en de borging. De directeur initieert, motiveert, coacht, stuurt en bewaakt. Wij zijn sparring partner van de directeur en adviseren/ondersteunen hem of haar waar nodig.

 

Professionalisering
We verzorgen aansprekende en praktisch georiënteerde scholingsbijeenkomsten. Meestal voor het hele team, soms voor een deel ervan.
In het professionaliseringsprogramma is specifieke aandacht voor de leden van het veranderteam. Zij ontwikkelen hun sturings-, coachings- en observatievaardigheden – vaardigheden die cruciaal zijn in de voortgang en borging van het traject.

 

Klassenbezoeken
Tussen de scholingsbijeenkomsten vinden altijd klassenobservaties plaats. Tijdens deze observaties zien we of leerkrachten de onderwerpen/actiepunten uit scholingsbijeenkomsten goed toepassen. Zij krijgen hierop individuele feedback.

 

Beeldcoaching
Bij deze krachtige vorm van coaching maken we gebruik van video-opnames uit de dagelijkse lespraktijk. Deze beelden vormen het uitgangspunt voor vernieuwing, verandering en verbetering van de lessen. Leraren in het basis- en voortgezet onderwijs ervaren deze vorm van coaching als steunend, leerzaam en inspirerend.

 

Intervisie
Intervisie kan een uitstekende bijdrage leveren aan de professionalisering van het team. Voor scholen die dat willen, kunnen wij intervisiebijeenkomsten organiseren en begeleiden. Daarbij gebruiken we frequent good practice-beeldmateriaal uit de eigen school. Onze ervaring is dat het bespreken van deze beelden zeer inspirerend en leerzaam is.

 

Borging
Te veel onderwijsinnovaties verwateren na verloop van tijd. De Clercq & Van Doorn voorkomt dit. Wij zorgen dat de school alle tools in handen heeft om het stokje van ons over te nemen en om de nieuwe manier van lesgeven/werken te verduurzamen. Het veranderteam heeft hierin een belangrijk rol.

icons-24

Maatwerk

De Clercq & Van Doorn levert maatwerk, altijd in overeenstemming met de huidige situatie en de ambities van de school. Een school kan ook beginnen met het onder de loep nemen van het begrijpend leesonderwijs, met het analyseren van de leesresultaten, het versterken van de beginnende geletterdheid of met coöperatief leren.

 

Wij starten altijd met een diepgaand intakegesprek. Hierin bespreken we de huidige situatie en de vraag van de school. Op basis van dit gesprek kunnen wij een advies en een voorstel uitwerken: wat kan de school doen en welke bijdrage kunnen wij hieraan leveren.

icons-25

Resultaat

Resultaten van de kinderen zijn verbeterd; zij zijn meer betrokken en gefocust, vinden de lessen leuker en leren daardoor meer.
De pedagogisch-didactische vaardigheden van alle leraren zijn versterkt.
Leraren hebben meer plezier in hun werk.
De lessen zijn doelgerichter en effectiever; leraren hebben er meer grip op.
Er is een heldere doorgaande lijn gecreëerd, die alle teamleden kennen en hanteren.
Leraren weten wat werkt bij het begrijpend of technisch leesonderwijs.
In het team vindt een professionele dialoog plaats over effectief lesgeven; teamleden leren van elkaar en inspireren elkaar.
Het hele team voelt zich betrokken bij/verantwoordelijk voor de onderwijsinnovatie.
De schoolleiding is geëquipeerd en gemotiveerd om de onderwijsinnovatie duurzaam te borgen.